www.termovize-nnpo.cz | www.fotopast.org | www.termovize-pard.cz | www.hunting-camera.cz | www.merime-teplotu.cz | www.termovize-hikvision.com
Lihovarský rybník  
Lihovarský rybník
O nás Podmínky lovu Aktuálně Kontakty
Ochrana osobních údajů Obchodní podmínky
Specialista na fotopasti EREAGLE
Nově jsme pro Vás spustili platební bránu.
 
 TROFEJE ROKU NA LR 2022
 
1
2
3
4
5
Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník Lihovarský rybník
  REZERVACE MÍSTA
 Kalendář rezervací
  MAPA REVÍRU
 Velký lihovarský rybník
  VÝSTAVBA REVÍRU
 Výstavba malého LR
 Výstavba velkého LR
  VIDEOGALERIE
 Videogalerie
  FOTOGALERIE
 Lihovarský rybník 2021
 Lihovarský rybník 2020
 Lihovarský rybník 2019
 Foto by Sabon
 Foto by Karlos
 Foto by Eva Ilková
 Foto by Boček
 
 
 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pozorně podmínky k oprávnění lovu ryb na Lihovarském rybníku. 

Kontaktní údaje na rybnikáře/prodejce:

www.LihovarskyRybnik.cz

Email: LihovarskyRybnik@ LihovarskyRybnik.cz

Hynek Stejskal - Lihovarský rybník
Sportovní rybolov v Bohuslavicích
Velký dvůr
Loc: 49°56’11.054”N, 18°6’53.876”E
GSM: 00420 773 092 000

Fakturační údaje:
Ing. Bc. Hynek Stejskal
Topolová 727
74727 Kobeřice
IČ: 885 016 80
DIČ: CZ 8107315414
Živnostenské oprávnění vydal městský úřad Kravaře č. ŽÚ/316/2013/D/4
Osvědčení o zápisu podle speciálního předpisu pro rybnikářství č. MUKR 7526/2013 

I.  
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro povolení k lovu ryb se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Ing. Bc. Hynkem Stejskalem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.LihovarskyRybnik.cz, (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit povolení k lovu ryb je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
5.    Znění obchodních podmínek může Ing. Bc. Hynek Stejskal (prodejce) měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Veškerá prezentace povolenek vč. povolenek v možné akci umístěná ve webovém rozhraní www.LihovarskyRybnik.cz,  je informativního charakteru a prodejce není povinna uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2.    Webové rozhraní www.LihovarskyRybnik.cz,  obsahuje informace o povolenkách, a to včetně uvedení cen za jednotlivé povolenky ve vazbě na čas a počet prutů.
Ceny povolenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny povolenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3.    Pro objednání povolenky vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchoduwww.LihovarskyRybnik.cz,.
Před fyzickým výběrem objednávky povolenky je každý povinen provést registraci.

Objednávka povolenky k lovu
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace
o    objednávaném čase v počtu dnů (den má 24hod), počtu prutů,  počtu osob, výběr místa lovu a finální kupní ceny v Kč.
Kupující je povinen se před dokončením objednávky seznámit s podmínkami lovu a potvrdit že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.
Přičemž uvádí se přesný čas nástupu k rybolovu a počet prutů na, který je lovícímu povoleno chytat a místo lovu.
4.    Před zasláním objednávky rybnikáři je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle rybnikáři prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. 
5.    Bezprostředně po obdržení objednávky je prodejce povinen: 
o    potvrdit kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

6.    Objednávku může rybnikář prodávajícístornovat, pokud nelze momentálně objednaný termín rybolovu umožnit z technických či jiných důvodů, a to výhradně e-mailem z adresy LihovarskyRybnik@LihovarskyRybnik.cz nebo tel č. 773 092 000.
7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího a po její fyzické úhradě rsp. připsáním finančního obnosu na účet rybnikáře.
8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
9. Zzákazník může kdykoliv využít možnsti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně možnosti obrátit se na orgány dohledu nabo státního dozoru např. ČOI.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1     Bezhotovostním převodem na účet rybnikáře - Platba probíhá výhradně před příchodem k lovu na základě zaslání tzv. výzvy k platbě, přičemž se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodejce uvedeného na příslušném dokladu. Takto je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Tímto není dotčeno ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
2.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
3.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodejce ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4. Ceník

Ceny povolenek
1den (24hod) na tři pruty 350Kč vč. DPH pro jednu osobu (platí vždy pro jeden příchod k vodě).

Ceny za pronájem chatky a pergoly
1 den (24hod) cena 350Kč vč. DPH + 6Kč za každou započatou kWh el. energie.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
1.    Kupující může v odůvodněných případech odstoupit od smlouvy, zpravidla písemně na emailové adrese: LihovarskyRybnik@LihovarskyRybnik.cz nebo telefonicky. Rybníkář je se po přezkoumání povinen zpravidla písemně vyjádřit.
Storno poplatky:
Vždy – možnost uplatnit náhradní termín
Měsíc předem: 100% zaplacené částky
14 dnů předem: 50% zaplacené částky
1 den předem: 10% zaplacené částky

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1.    Kupující nabývá vlastnictví povolenky v uvedeném termínu na vybraném místě zaplacením celé kupní ceny. 
2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy LihovarskyRybnik@LihovarskyRybnik.cz
3.    Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávají na elektronickou adresu kupujícího. 
4.    Prodávající je oprávněna k prodeji povolenek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů u prodávajícího a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně ve svých osobních údajích. 
5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údajeprodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X.5), provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
o    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
o    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 
2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO 
Ing. Bc. Hynek Stejskal
Topolová 727
74727 Kobeřice
IČ: 885 016 80
DIČ: CZ 8107315414
Živnostenské oprávnění vydal městský úřad Kravaře č. ŽÚ/316/2013/D/4
Osvědčení o zápisu podle speciálního předpisu pro rybnikářství č. MUKR 7526/2013 

 
Lihovarský rybník  Kde nás najdete
 
LIHOVARSKÝ RYBNÍK
Velký Dvůr
Bohuslavice u Hlučína
CZECH REPUBLIC
Loc: 49°56’11.054”N, 18°6’53.876”E
Lihovarský rybník
 
Lihovarský rybník  Můj účet
 E-mail:
 Heslo:
registrace

Lihovarský rybník  Předpověď počasí


Lihovarský rybník  Doporučujeme

WWW.FOTOPAST.ORG
WWW.BEZVAKOLO.CZ
WWW.HALFARKNIFES.CZ
WWW.JMDETAIL.COM
WWW.BOHUSLAVICE.EU
WWW.UNASDOMASTUDIO.CZ

 

Copyright © 2006 - 2022 www.lihovarskyrybnik.cz All rights reserved
Design and code by Wassermann (266020)